Slösa inte bort tillfället!

Berättelsen om funktionshinderrörelsen är en del av kulturarvet.

Många människor har redan berättat om sina liv på Livsbild. Men det är kanske inte alla som vet att det också finns en möjlighet för olika funktionshinderorganisationer att berätta om sig. Det är ytterst få som hittills utnyttjat den möjligheten. Man kan undra varför.

Själv skulle jag välkomna korta berättelser om hur det gick till när föreningen bildades. Varför skedde det? Vilka var drivkrafterna? Vem tog initiativet och hur fick de som själva lever med funktionsnedsättning inflytande på arbetet? Det är inte alls nödvändigt med omfattande beskrivningar av organisationernas verksamhet.

Det borde finnas personer inom varje organisation som ganska lätt kan skriva samman en sådan text. Det skulle vara av stort värde för framtida forskning och för att öka kunskapen om hur en av världens starkaste funktionshinderrörelser vuxit fram.

Jag påverkades väldigt mycket, när jag i slutet av 1960-talet började arbeta inom Synskadades Riksförbund. Som bekant är det en av de äldsta funktionshinderorganisationerna i Sverige. Berättelsen om hur fattiga blinda hantverkare själva tog initiativet till bildandet och hur de sedan arbetade Bengt Lindqvistmålmedvetet för att förbättra synskadades livsvillkor, påverkade mig djupt.

Säkert finns det många med liknande erfarenheter inom andra organisationer. Berättelsen om hur funktionshinderrörelsen vuxit fram är en viktig del av kulturarvet, så missa inte den här möjligheten att berätta! 

Bengt Lindqvist

 

3 maj 2012

Kommentarer: (5)

  1. Vad betyder det när funktionshinderrörelsen betraktar sig som en del av kulturarvet?
  2. Om vi inte hade haft funktionshinderrörelsen under 1900-talet så hade vår kulturhistoria sett helt annorlunda ut. Fast vi tänker så sällan i de banorna. Då hade vi antagligen haft ett samhälle med en helt annan människosyn, vilket påverkat hela vår kultur.
  3. Hur då?
  4. Jag tror t.ex. att synen på dödshjälp varit en helt annan utan handikapprörelsens tydliga motstånd. Och då hade synen på vad som är ett meningsfullt liv kunnat förändras på ett obehagligt sätt - man kanske skulle ha trott att livet saknar mening om man har stora funktionsnedsättningar.
    Jag tror också att synen på normalitet varit än värre, om man inte alls haft krav på att bygga tillgängligt. Då hade det varit särlösningar som gällt och man hade befäst att personer med funktionsnedsättningar är avvikare. Och synen på rättigheter jämfört med välgörenhet hade varit annorlunda, då hade rättighetstanken och skattefinansieringen inte varit lika utbredd.
  5. Ja, handikapprörelsens starka avståndstagande och kamp för att förhindra laglig rätt till dödshjälp för personer med funktionsnedsättning är ytterst viktigt. I de debatter som då och då blossar upp tycks massmedia dessutom på ett skrämmande och oreflekterat sätt nästan utgå från att vi med funtionsnedsättningar skulle vilja att dödshjälp blev tillåtet. De kan ofta inte förstå varför vi säger nej och att vi anser att vårt liv med funktionsnedsättningar kan vara meningsfullt. Många förstår inte heller vidden av vad införandet av en sådan lag skulle innebära i synen på människovärdet.
    I massmedia hänvisas dessutom ofta till enkätundersökningar där det påtås att 75% av svenska folket vill att dödshjälp ska bli tillåtet. De frågor som ställs i dessa undersökningar är t.ex Vill du dö i svåra plågor eller vill du ha dödshjälp? Så klart många då vill ha dödshjälp. Om frågan i stället varit: Vill du effektiv smärt- coh symptomlindring och lugnt få somna in eller vill du ha dödshjälp så hade svaret blivit ett helt annat! Som man frågar får man svar!
Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia